Alternatívny pohľad na Ru-106 nad Európou

0
276

Ruthenium sa v ovzduší Európy objavilo prvýkrát 25. septembra 2017 vo Švajčiarsku (40 mikroBq/m3), 27. septembra vo Francúzsku (na dvoch z 21 staníc na úrovni 7 mikroBq/m3, maximum 2. októbra 46 mikroBq/m3 v Nice)   a neskôr aj v ďalších krajinách. Na Slovensku v meraniach od 27. septembra do 6 októbra 2017 boli stanovené hodnoty na úrovni 16,0 ± 0,64 mBq/m3 (uvedená je hodnota z Buletin Snus 5/2017 v miliBq, čo je o tri rády viac ako vo Švajčiarsku!).

Mrak bol nameraný v dĺžke 3000 km, pričom namerané úrovne sa rádovo líšili – Nórsko 40 mikroBq/m3, Rusko v oblasti strednej Sibíri okolo 200 mikroBq/m3 a v oblasti Uralu v septembri 46 a v októbri 30 miliBq/m3! Tieto hodnoty vo svojich správach uverejnila Ruská metrologická služba, ktorá spravuje monitorovaciu sieť. Napriek nameraným hodnotám žiadny závod v Rusku nepotvrdil únik.

Zdrojom pre také znečistenie ovzdušia v Európe mal byť únik z podniku v Čeľabinsku na úrovni 100-300 TBq (3000 – 8000 Ci), ako tvrdili francúzski odborníci. Podľa informácií Rosatomu, ktoré uviedol Andrej Čeremesinov, riaditeľ oddelenia komunikácie Rosatom, ročná kapacita výroby izotopu Ru-106 v závode v Čeľabinsku nepresahuje 37 GBq (1 Ci). Okrem toho únik takého množstva aktivity nemôže nastať bez povšimnutia monitorovacím zariadením závodu, ako tvrdil predstaviteľ Rosatomu.

Vlastnosti Ru-106 ako zdroja energie

Zatiaľ sa vo všetkých prameňoch uvádza, že Ruthenium 106 sa používa v medicínskych aplikáciách. Avšak Ru-106 je vhodný rádionuklid na výrobu rádionuklidových zdrojov energie pre kozmické aparáty. Ru-106 je čistý beta žiarič s polčasom 371,5 dní s relatívne nízkou maximálnou energiou beta spektra 39,4 keV. Takáto energia determinuje použitie v medicíne, pretože dolet je na úrovni 30 mikrometrov v mäkkom tkanive. Relatívne krátky polčas premeny znamená intenzívnu premenu, čo zvýhodňuje Ru-106 pri použití ako zdroj energie pred Sr-90/Y-90.

Merný výkon čistého Ru-106 je 33,1 W/g. Hodnota potenciálneho úniku 300 TBq, nazvaná francúzskymi odborníkmi, predstavuje 1,71 g rádionuklidu. Ak predpokladáme, že taký zdroj mohol byť na orbitu vypustený pred 5 rokmi, čo predstavuje asi 5 polčasov, jeho množstvo musí byť vyššie 64-krát. V takom prípade mohol mať zdroj 100 g a výkon 3,31 kW. Treba však zobrať do úvahy, že pri scenári zhorenia v atmosfére by nameranú stopu mohol vytvoriť zdroj oveľa nižšej aktivity.

Na záver

Zatiaľ sa nedarí potvrdiť zdroj znečistenia zo závodov na zemskom povrchu, preto treba pri analýze uvažovať aj so zdrojom z kozmického aparátu, ktorý mohol byť v čase pred meraním zvýšeného množstva Ru-106 v ovzduší zlikvidovaný v atmosfére nad Európou a otázku presunúť na kozmické agentúry, ktoré by v tom čase mohli zlikvidovať kozmický aparát s takým zdrojom.

Ďalšie zaujímavé informácie hľadajte na stránke suro.cz.