Foratom vyjadril znepokojenie nad nejasnou úlohou jadra v rámci taxonómie

Bruselská skupina jadrového priemyslu Foratom vyjadrila znepokojenie nad nejasným postupom Európskej komisie pri vykonávaní odporúčaní pripravovaných Európskym spoločným výskumným centrom o úlohe jadrovej energie podľa kritérií „významne nepoškodzovať“ v taxonómii udržateľných financií EÚ.

0
67

Počas tlačového brífingu Foratom uviedol, že výsledky správy výskumného centra sa očakávajú koncom februára alebo začiatkom marca. Komisia sa však rozhodla, že správu vyhodnotia ďalšie dve skupiny odborníkov – jej vedecký výbor pre zdravie, životné prostredie a vznikajúce riziká a skupina expertov Euratomu na radiačnú ochranu, ktorých úlohou je harmonizácia štandardov radiačnej ochrany v EÚ. Očakáva sa, že sa tak stane najneskôr tri mesiace po zverejnení záverov správy Európskeho spoločného výskumného centra, t.j. niekedy v júni 2021.

Foratom vyjadril znepokojenie, že komisia má nejasný prístup k implementácii zistení správy výskumného centra, pokiaľ ide o ich zahrnutie do právne záväzných pravidiel známych ako delegované akty, ktoré doplnia taxonómiu trvalo udržateľného financovania EÚ v súvislosti s technickými kritériami skríningu každého z jej environmentálnych cieľov.

Časový harmonogram počíta s tým, že revidovaná verzia prvého delegovaného aktu bude zverejnená v apríli 2021 a návrhu druhého delegovaného aktu sa dočkáme v druhej polovici tohto roku.

Podľa Foratomu komisia neuviedla, ako a kedy bude zahrnutá jadrová energia do týchto delegovaných aktov.

Priemyselná skupina očakáva, že sa tak stane pri druhej revízii aktov, uviedla však, že pre komisiu sú zistenia nezáväzné. Foratom vyzval na zahrnutie zistení úvodnej správy Európskeho spoločného výskumného centra do aprílovej revízie delegovaných aktov pred stanoviskami týchto dvoch skupín odborníkov.

Nekonečný príbeh taxonómie

Cieľom taxonómie udržateľných financií EÚ je vytvoriť spoločný jazyk, na ktorý sa môžu investori odvolávať pri investovaní do projektov a hospodárskych aktivít, ktoré majú podstatný pozitívny vplyv na klímu a životné prostredie.

Nadobudla účinnosť 12. júla 2020 a konečné rozhodnutie o niektorých technických kritériách sa malo zahrnúť do delegovaných aktov po odbornej kontrole a verejnej konzultácii. Technológie na výrobu energie v rámci taxonómie sa hodnotili podľa toho, či nespôsobujú významné poškodenie iných environmentálnych cieľov EÚ.

Správa skupiny technických expertov z marca 2020 vynechala jadrovú energiu zo svojich odporúčaní týkajúcich sa pravidiel taxonómie a uviedla, že nie je schopná konštatovať, že hodnotový reťazec jadrového priemyslu spĺňa tieto kritériá. Jadrový priemysel a vedecké organizácie požadujú, aby sa to preskúmalo.

Minulý mesiac komisia odložila zverejnenie návrhu prvých delegovaných aktov kvôli množstvu prijatých verejných pripomienok a hrozbe námietok zo strany východných a južných členských štátov EÚ týkajúcich sa stavu zemného plynu.

Komisia zverejnila návrh vykonávacích pravidiel v novembri 2020 a uviedla, že ide o vôbec prvý „zelený zoznam“ hospodárskych činností zameraných na podporu súkromných investícií do zelenej ekonomiky.