Jadro nie je pre účely taxonómie udržateľné, znie verdikt novej expertnej skupiny Európskej komisie

Expertná skupina Európskej komisia Platforma tvrdí, že jadrová energia by nemala byť zahrnutá do taxonómie.

0
78
Bude jadrová energia súčasťou európskej taxonómie?

Existujúce a nové jadrové elektrárne by sa nemali považovať za „zosúladené s taxonómiou“ na základe toho, že nezabezpečujú splnenie zásady „nespôsobiť žiadne významné škody“, dospela k záveru Platforma Európskej komisie (EK) pre trvalo udržateľné financovanie.

Platformu, expertnú skupinu zriadenú na pomoc komisii pri rozvoji jej politík udržateľného financovania, komisia 31. decembra požiadala, aby poskytla spätnú väzbu k návrhu doplnkového delegovaného aktu, ktorý navrhuje začlenenie jadrovej energie do taxonómie trvalo udržateľného financovania EÚ.

V správe, ktorú platforma zverejnila v pondelok, sa uvádza, že súčasná jadrová energetika a nová jadrová energetika nezabezpečujú žiadne významné škody na udržateľnom využívaní a ochrane vodných a morských zdrojov, prechode na obehové hospodárstvo, prevencii a kontrole znečistenia alebo ochrane a obnove biodiverzity a ekosystémov. Uviedla však, že na preskúmanie je k dispozícii len krátky čas a uprednostnilo by viac času. Je však ochotná podporiť Európsku komisiu pri rozvoji prístupu, ktorý by mohol podporiť investície do transformácie dodávok energie bez oslabenia taxonómie.

Platforma dospela k záveru, že nové jadrové elektrárne nezabezpečujú podstatný príspevok k cieľom klimatickej neutrality do roku 2050 tak, ako sú definované v taxonómii, a vyžadovali by si to podstatné zmeny.

Jadrová energia je podľa ich záverov už súčasťou transformujúceho sa energetického systému a má takmer nulové emisie skleníkových plynov, ale „to neznamená, že činnosť je ekologická a udržateľná pre účely taxonómie“.

Podstatný príspevok existujúcich jadrových zariadení k cieľu zmiernenia zmeny klímy je zaznamenaný, ale podstatný príspevok k súčasným cieľom zmiernenia zmeny klímy pravdepodobne nebude prítomný v prípade nových zariadení, ak budú uvedené do prevádzky blízko roku 2050 alebo neskôr.

– Platforma Európskej komisie

Uviedla však, že chce komisii pomôcť zabezpečiť energetickú transformáciu a v priebehu týždňov odpovie na žiadosť komisie o vypracovanie návrhu rozšírenej taxonómie. Platforma vyvíja rozšírenú taxonómiu so strednou výkonnostnou kategóriou, ktorú nazýva Amber.

Začínajúce rokovania

Európska komisia 31. decembra oznámila, že začína konzultácie s členskými štátmi o návrhu textu nariadenia, ktoré umožní označovať jadrovú energiu ako „zelený“ zdroj energie, ktorý by mohol prispieť k prechodu ku klimatickej neutralite. Uviedla, že konzultácie sa uskutočnia aj s jej skupinou odborných poradcov z financií, priemyslu a skupín občianskej spoločnosti. Analyzovať bude ich príspevky a tento mesiac formálne prijme nariadenie známe ako delegovaný akt. Ten bude následne zaslaný Európskemu parlamentu na preskúmanie.

Minulý rok bolo Spoločné výskumné centrum (JRC), vedecké expertné oddelenie komisie, požiadané, aby posúdilo, či by EÚ mala označiť jadrovú energiu za zelenú investíciu. V apríli dospelo k záveru, že jadrová energia sa považuje za udržateľnú a nepoškodzuje ľudské zdravie ani životné prostredie viac ako iné zdroje výroby elektriny, ktoré sú už zahrnuté v taxonómii bloku.

Komisia požiadala dve ďalšie expertné skupiny – expertnú skupinu podľa článku 31 Euratomu pre radiačnú ochranu a vedecký výbor pre zdravie, životné prostredie a vznikajúce riziká (Scheer) – aby posúdili správu JRC. Obe uviedli, že vo všeobecnosti súhlasia so zisteniami JRC.

Na čo má slúžiť taxonómia

Taxonómia je súbor pravidiel, ktoré obmedzia, ktoré činnosti možno označiť za investície šetrné ku klíme. Má nasmerovať investorov k projektom, ktoré sú v súlade s európskym cieľom dosiahnuť čisté nulové emisie do roku 2050.

Taxonómia sa stala zákonom v júli 2020, ale zákonodarcovia ponechali dôležité detaily na vyriešenie prostredníctvom delegovaných aktov – sekundárnej legislatívy určenej na technické otázky, ktoré nepodliehajú rovnakému stupňu ministerského a parlamentného dohľadu.

Odvtedy bol projekt zatienený prudkým politickým sporom, ktorý vyvrcholil, keď boli lídri EÚ na predvianočnom stretnutí v Bruseli nútení vzdať sa plánov na spoločné vyhlásenie o energetickej politike. Francúzsko chce pre jadrovú energiu schvaľovaciu známku, zatiaľ čo Poľsko a východoeurópske štáty trvajú na tom, aby bol plyn označený za udržateľnú investíciu.

Desať krajín EÚ sa nedávno vyslovilo za jadrovú energiu a vyhlásilo, že je „absolútne nevyhnutné“, aby bola zahrnutá do taxonómie. Naopak, ministri z Nemecka, Rakúska, Portugalska, Dánska a Luxemburska uviedli, že sú proti začleneniu jadrovej energie do taxonómie.