Aliancia desiatich európskych národov chce využiť francúzske predsedníctvo v Rade EÚ v prospech jadra

Česká republika hovorí, že aliancia jadrových krajín v Európe je čiastočne založená na „ideálnej príležitosti“, keď Francúzsko prevezme od januára 2022 predsedníctvo v Rade Európskej únie.

0
57
Vlajka Európskej únie
Jadrová aliancia 10 národov chce využiť francúzske predsedníctvo v Rade EÚ.

Podpredseda vlády ČR Karel Havlíček uviedol, že aliancia, ktorú tvorí 10 európskych krajín, požaduje zaradenie jadrovej energie do taxonómie udržateľných financií bloku. Povedal, že je to súčasť spoločného prístupu formulovaného s Francúzskom, ktoré vyrába 70 % svojej elektrickej energie z jadrových elektrární a je vedúcou krajinou aliancie.

„Máme podobné záujmy ako Francúzsko, sme jadrovo orientované krajiny, takže sme sa dohodli na spoločnom prístupe,“ povedal Havlíček. „Chceme, aby Brusel uznal jadrovú energiu a plyn ako udržateľné činnosti podľa taxonómie. To pripraví cestu pre lacnejšie financovanie a výstavbu nových jadrových zdrojov.“

Predsedníctvo v Rade EÚ rotuje medzi členskými štátmi EÚ každých šesť mesiacov. V tom období „vládnuca“ krajina predsedá schôdzam na všetkých úrovniach rady.

Slovensko a ďalšie krajiny žiadajú uznať jadrovú energiu za zelenú

10 krajín Európskej únie sa cez víkend vyjadrilo na podporu jadrovej energie a uviedlo, že je „absolútne nevyhnutné“, aby bola jadrová energia zahrnutá do taxonómie udržateľného financovania bloku do konca tohto roka.

V článku vo viacerých európskych novinách tieto krajiny uviedli, že jadrová energia je cenovo dostupný, stabilný a nezávislý energetický zdroj. Po prvé, pretože na rozdiel od plynu chráni európskych spotrebiteľov pred kolísaním cien. Po druhé preto, že rozhodujúcim spôsobom prispieva k nezávislosti zdrojov energie a výroby elektriny v EÚ.

Dokument, podpísaný ministrami z Rumunska, Českej republiky, Fínska, Francúzska, Slovenska, Chorvátska, Slovinska, Bulharska, Poľska a Maďarska, uviedol, že cieľ obmedziť otepľovanie na 1,5 °C alebo 2 °C v 21. storočí je možné dosiahnuť iba „ak v nasledujúcich ôsmich rokoch drasticky znížime svoje emisie skleníkových plynov“. Všetkých 10 krajín vyrába elektrinu z komerčných jadrových elektrární. Chorvátsko nemá na svojom území žiadne jadrové elektrárne, ale je spoluvlastníkom jadrovej elektrárne Krško so Slovinskom.

V článku s uvádza, že nedávny nárast cien energií ukazuje, aké dôležité je znížiť energetickú závislosť bloku od zahraničných krajín. „Napätie v dodávkach energie bude stále častejšie.“ Neostáva nám nič iné, ako diverzifikovať naše zdroje dodávok a dávať pozor, aby sme nezvyšovali svoj mimoeurópsky dovoz energie.

Jeden zo signatárov článku, francúzsky minister financií Bruno Le Maire, minulý týždeň uviedol, že EÚ, ktorá zápasí s vyššími nákladmi na energiu a vysokou závislosťou na dovoze energie, by mala nasledovať francúzsku cestu, pretože jadrová energia pokrýva veľkú časť jeho energetických potrieb.

Diskusia stále prebieha

V 27-člennom bloku prebieha veľká diskusia o tom, či by sa jadrová energia mala považovať za čistý zdroj energie. Kľúčovou zásadou taxonómie je, že činnosť zaradená medzi „udržateľné“ „nesmie poškodzovať“ životné prostredie. Európska komisia (EK) začne v najbližších týždňoch verejnú konzultáciu o otázke, či by mala byť jadrová energia zahrnutá do taxonómie.

Komisia sa rozhodla nezaradiť jadrovú energiu do taxonómie, uviedla však, že ju zahrnie do doplnkového delegovaného aktu. Tento akt by zahŕňal technické skríningové kritériá na stanovenie podmienok, za ktorých by sa jadrová energia mohla kvalifikovať ako prispievajúca k udržateľnosti a zmierňovaniu zmeny klímy.

Taxonómia je balík predpisov, ktorými sa riadi investovanie do činností, o ktorých EÚ hovorí, že sú šetrné k životnému prostrediu. Brusel dúfa, že pravidlá nasmerujú súkromný kapitál do projektov šetrných k životnému prostrediu.

Rozhodnutie EK o jadrovej energii sa oneskorilo o niekoľko mesiacov a čelilo silnému lobingu vlád EÚ, ktoré nesúhlasia s tým, či si jadro zaslúži označenie trvalo udržateľné.

Spoločné výskumné centrum EÚ (JRC), vedecká vetva EK, bolo požiadané, aby posúdilo, či by EÚ mala označovať jadrovú energiu za zelenú investíciu. V apríli dospelo k záveru, že jadro je kvalifikované ako udržateľné a nepoškodzuje ľudské zdravie ani životné prostredie viac ako iné zdroje výroby elektriny, ktoré sú už zahrnuté v taxonómii bloku.

EK požiadala ďalšie dve skupiny, a to expertov Euratomu podľa článku 31 pre radiačnú ochranu a Vedecký výbor pre zdravie, životné prostredie a novo vznikajúce riziká (Scheer), aby posúdili správu JRC a poskytli stanovisko ku kritériu taxonómie, ktoré technológie „nespôsobujú významné poškodenia“.

Správa skupiny podľa článku 31, publikovaná 2. júla, potvrdila celkové zistenia JRC týkajúce sa ochrany ľudí pred žiarením, hlbinných geologických úložísk ako spôsobov nakladania s jadrovým odpadom a súladu jadrovej energie s regulačnými rámcami stanovenými EÚ.

V správe Scheer sa uvádza, že výbor zistil, že zistenia JRC sú „komplexné“, pokiaľ ide o nerádiologický vplyv jadrovej energie. V správe sa však uvádza, že „existuje niekoľko zistení, kde je správa neúplná a vyžaduje doplnenie ďalšími dôkazmi“.