Malovernosť

Bulletin 02/2018 – editoriál Vladimíra Slugeňa, predsedu SNUS, k poslednému vydaniu bulletinu.

0
249

Slovo malovernosť sa dá vyložiť rôzne. Napríklad tým, že sme málo verní…, ale nechcem písať o hriechoch v myšlienkach, slovách, či skutkoch… (inak – skvelá téma). Možné vysvetlenie je aj, že si málo veríme – sebe samým, či sebe navzájom. Že si málo trúfame, že výzvy prehliadame, ako keby už neboli pre nás (viď titulný obrázok), ale ani týmto citovým rozpoloženiam a pochybnostiam sa nechcem venovať (teda trochu áno).

Málo veríme, že niektoré pojmy a hodnoty majú stále veľký zmysel. Že naša poctivá práca, snaha, či aspoň úmysel sa raz vyplatia. Že raz konečne niekomu „docvakne“, že vzdávať sa ťažko nadobudnutých poznatkov ako bezpečne a efektívne prevádzkovať, či vyraďovať jadrovú elektráreň je hlúposť. Prestávame hovoriť nahlas, čo si skutočne myslíme a po čase úpornej sebakontroly si to možno už ani nebudeme myslieť až, …až kým nám za to raz niekto dobre nezaplatí… a možno už ani potom nie (maximálne do výšky platu).

Len máloktoré odvetvie je pre štát také významné ako jadrová energetika, najmä ak sa podieľa z viac ako 50% na výrobe elektrickej energie. Slovenská republika sa nemôže tváriť, že sa jej výskum a vzdelávanie v tejto oblasti týka len na 33,99% a zvyšok je vec zahraničných vlastníkov akcií SE, a. s. Popri prevádzkovaných elektrárňach sú tu však aj vyradené bloky a značné množstvá naakumulovaného odpadu, ktoré treba bezpečne spracovať a uložiť.

Ak by Slovensko skutočne chcelo v budúcnosti stavať nový jadrový zdroj, prípadne aktívnejšie sa zapájať do medzinárodnej spolupráce v oblasti vyraďovania JE a nakladaní s rádioaktívnym odpadom (tu je i v európskom priestore veľká možnosť pre realizáciu našich firiem), musí jednoznačne viac investovať do výskumu a vzdelávania. Veriac v túto skutočnosť a v trvalé hodnoty sme v roku 2015 založili medzinárodnú letnú školu European Decommissioning Academy, zorganizovali 3 medzinárodné konferencie ECED2013, 15, 17, v rámci projektu Európskej komisie ELINDER riešime pre EK i MAAE oblasť – Decommissioning planning and costing.

Ako efektívne riešenie sa v prvom kroku ponúkalo rozšírenie UJFI FEI STU o nové laboratóriá, spojené so 6 až 8 novými pracovnými miestami. V rokoch 2014-2016 sme sa o to pokúšali i v rámci vytvorenia Centra pre prevádzku a vyraďovanie jadrových zariadení a spoluprácou na projekte Výskumné centrum ALLEGRO, vďaka čomu sme mohli zriadiť Detašované pracovisko UJFI v areáli Jaslovských Bohuníc s Laboratóriom mikroštrukturálnych analýz jadrových materiálov. Aj napriek enormnej snahe o trvalú udržateľnosť…, spísaniu desiatok projektov pre domáce i zahraničné grantové agentúry, sa nedá povedať, že sa „topíme v úspechoch“ (pohľad notorického optimistu).

Veda a vzdelávanie sa môže rozvíjať len vtedy, ak poznanie, vedomosti a zručnosti, ktoré z výskumu, či vzdelania vychádzajú, niekto skutočne potrebuje a vyžaduje. Investície do vedy a výskumu prinášajú vraj najväčší zisk a investovali sme toho za posledné roky v dobrej viere ozaj hodne. Lebo v hodnoty ako vzdelanie a znalosť skutočne verím. …ak tomu veríš, s tou nádejou choď spať!

Celý Bulletin SNUS 02/2018 si prečítajte tu:

Bulletin SNUS 02/2018