Európska únia posúva termín na námietky voči pravidlám „zelenej taxonómie“

Krajiny Európskej únie posunuli lehotu na vznesenie námietky voči navrhovaným pravidlám Európskej únie pre zelené investície, pričom si dali ďalšie dva mesiace na preskúmanie politiky.

0
56
Vlajka - Európska únia
Európska únia posúva termín na vznesenie námietky voči pravidlám „zelenej taxonómie“.

Taxonómia udržateľných financií EÚ je balík predpisov, ktorými sa riadi investovanie do činností, o ktorých Európska únia hovorí, že sú šetrné k životnému prostrediu. Brusel dúfa, že pravidlá nasmerujú súkromný kapitál do projektov šetrných k životnému prostrediu.

Krajiny EÚ podrobne skúmajú návrh Európskej komisie na prvú časť taxonómie, ktorá definuje ekologické investície v odvetviach vrátane dopravy a ťažkého priemyslu. S odkladom budú mať zástupcovia krajín EÚ teraz čas na preskúmanie pravidiel do začiatku decembra, nie do októbra.

V nasledujúcich mesiacoch má komisia navrhnúť druhý súbor pravidiel taxonómie zaoberajúcich sa jadrovou energiou či zemným plynom. Krajiny Európskej únie sa rozchádzajú v názore, či by EÚ mala označiť investície do jadrových a plynových elektrární za zelené.

Rozporuplné jadro

Komisia sa rozhodla nezaradiť jadrovú energiu do taxonómie, uviedla však, že ju zahrnie do doplnkového delegovaného aktu. Tento akt by zahŕňal technické skríningové kritériá na stanovenie podmienok, za ktorých by sa jadrová energia mohla kvalifikovať ako prispievajúca k udržateľnosti a zmierňovaniu zmeny klímy.

Rozhodnutie komisie o jadrovej energii sa oneskorilo o niekoľko mesiacov a čelilo silnému lobingu vlád EÚ, ktoré nesúhlasia s tým, či si tento zdroj zaslúži označenie trvalo udržateľný.

Spoločné výskumné centrum EÚ (JRC), vedecká vetva komisie, bolo požiadané, aby posúdilo, či by EÚ mala označovať jadrovú energiu za zelenú investíciu. V apríli dospelo k záveru, že jadro je kvalifikované ako udržateľné a nepoškodzuje ľudské zdravie ani životné prostredie viac ako iné zdroje výroby elektriny, ktoré už sú zahrnuté v taxonómii.

Preskúmané rovno troma skupinami

Európska komisia požiadala ďalšie dve skupiny, a to skupinu expertov Euratom podľa článku 31 pre radiačnú ochranu a Vedecký výbor pre zdravie, životné prostredie a novo vznikajúce riziká (Scheer), aby posúdili správu JRC a poskytli stanovisko ku kritériu taxonómie, ktoré technológie „nespôsobujú významné poškodenia“.

Správa skupiny podľa článku 31, publikovaná 2. júla, potvrdila celkové zistenia JRC týkajúce sa ochrany ľudí pred žiarením, hlbinných geologických úložísk ako spôsobov nakladania s jadrovým odpadom a súladu jadrovej energie s regulačnými rámcami stanovenými EÚ. V správe Scheer sa uvádza, že výbor zistil, že zistenia JRC sú „komplexné“, pokiaľ ide o nerádiologický vplyv jadrovej energie. V správe však tiež figuruje, že „existuje niekoľko zistení, kde je správa neúplná a vyžaduje doplnenie ďalšími dôkazmi“. 

Delegovaný akt je právne záväzný nelegislatívny nástroj, ktorý smie prijať Európska komisia na základe splnomocnenia (delegovania) zákonodarcom (Rada EÚ alebo Európsky parlament) v niektorom z riadnych legislatívnych aktov (smernica, nariadenie). Cieľom je bližšie špecifikovať technické detaily otázok upravených v legislatívnom akte, a to v rozsahu a spôsobom predvídanom v tomto akte.