Foratom žiada pre jadro v rámci taxonómie rovnaké postavenie ako pre obnoviteľné zdroje

Jadrová energia bola „jasne uznaná“ ako technológia, ktorá prispieva k cieľom zmierňovania klimatických zmien a mala by sa s ňou zaobchádzať v rámci plánovaných pravidiel taxonómie Európskej únie rovnako ako s obnoviteľnými zdrojmi energie, uviedol Foratom, bruselské združenie jadrového priemyslu.

0
39
Chladiaca veža
Nové priemyselné techniky skracujú čas výstavby nových elektrární.

Podľa uniknutého návrhu taxonómie sa s jadrovou energiou bude zaobchádzať inak ako s obnoviteľnými zdrojmi, skôr ako s prechodnou aktivitou, uviedol Foratom. Okrem toho boli zavedené takzvané „klauzuly o skončení platnosti“, pretože majú časové obmedzenia, pre existujúce elektrárne a nové projekty výstavby. Foratom vo včerajšom vyhlásení jasne deklaroval:

Neveríme, že toto je správny prístup.

V ustanoveniach o skončení platnosti sa uvádza, že ak majú byť projekty novej výstavby jadrových zariadení v súlade s taxonómiou, musia dostať stavebné povolenie do roku 2045. Na predĺženie životnosti musí členský štát schváliť predĺženie do roku 2040.

Obnoviteľné zdroje na druhú stranu však nemusia spĺňať žiadne podobné ustanovenia či iné pravidlá uplatňované na „prechodnú“ jadrovú energiu. Tie obsahujú aj formuláciu, že jadrová energia nebráni rozvoju a zavádzaniu nízkouhlíkových alternatív a nevedie k „uzamknutiu“ aktív s vysokými emisiami uhlíka. Uzamknutie znamená stav, kedy sa uhlíkovo náročné systémy zachovávajú, oneskorujú alebo bránia prechodu na nízkouhlíkové alternatívy.

Podľa komisie sa hospodárska činnosť považuje za prechodnú, ak „neexistuje žiadna technologicky a ekonomicky uskutočniteľná nízkouhlíková alternatíva“ a podporuje prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo. Prechodné činnosti musia mať emisie skleníkových plynov, ktoré sú podstatne nižšie, ako je priemer v odvetví alebo priemysle.

Požadujú rovnaký prístup

Foratom, ktorý zastupuje európsky jadrový priemysel, uviedol, že jadrová energia nespôsobuje väčšie škody ako iné technológie, ktoré sú v súlade s taxonómiou, a „sme presvedčení, že by sa k nej malo pristupovať na rovnakej úrovni“ ako k obnoviteľným zdrojom energie.

Foratom vyzval na ďalšie zmeny a doplnenia navrhovaných pravidiel taxonómie týkajúcich sa jadra.

Uviedol, že konečný termín pre prevádzkové úložisko vysokoaktívneho odpadu a vyhoreného paliva by mal byť spojený s dátumom, kedy to bude potrebné, a nie s pevným termínom v roku 2050. Návrh textu pravidiel hovorí, že projekt jadrovej energetiky musí mať podrobné plány, aby bolo do roku 2050 v prevádzke zariadenie na ukladanie odpadu, ak sa má považovať za udržateľný podľa pravidiel taxonómie.

Foratom vo svojom liste adresovanom predsedníčke komisie Ursule von der Leyenovej a piatim komisárom vyzval, aby požiadavky týkajúce sa používania palív odolných voči haváriám nadobudli účinnosť až vtedy, keď budú takéto palivá dostupné na trhu.

V liste sa ďalej uvádza, že do taxonómie by sa mal zahrnúť cyklus jadrového paliva spolu s výrobou tepla a vodíka z existujúcich jadrových elektrární a pokročilých technológií. Výskumu a inováciám v jadrovej oblasti by sa mala poskytnúť väčšia flexibilita a istota a v súlade so zásadou technologickej neutrality by jadrové investície nemali podliehať osobitným požiadavkám na zverejňovanie.

Únia pracuje pod tlakom

Generálny riaditeľ Foratomu Yves Desbazeille uviedol, že asociácia uznáva, že Európska komisia bola pod značným tlakom v súvislosti s taxonómiou a štatútom jadrovej energie. „V tejto súvislosti sme radi, že návrh je teraz na stole a že zohľadňuje niektoré odporúčania, ktoré predložilo Spoločné výskumné centrum (JRC).“

JRC, odborná skupina Komisie, bolo požiadané, aby posúdilo, či by EÚ mala označiť jadrovú energiu za zelenú investíciu.  V marci 2021 dospelo k záveru, že jadro je kvalifikované ako udržateľné a nepoškodzuje ľudské zdravie ani životné prostredie viac ako iné zdroje výroby elektriny už zahrnuté v taxonómii bloku.

„Uvedomujeme si, že táto otázka je na politickej úrovni veľmi zložitá. Napriek tomu sa domnievame, že problémy… by sa mali riešiť, aby sa zabezpečilo, že sa bude dodržiavať zásada technologickej neutrality, ako je zakotvená v nariadení o taxonómii. Povedal, že Foratom vyjadril ochotu poskytnúť Európskej komisii podporu tam, kde je to užitočné,“ vyjadril sa riaditeľ Foratomu.

Európska komisia 31. decembra uviedla, že začína konzultácie s členskými štátmi o návrhu textu nariadenia, ktoré umožní označovať jadrovú energiu ako „zelený“ zdroj energie, ktorý by mohol prispieť k prechodu ku klimatickej neutralite.

Uviedla, že konzultácie sa uskutočnia aj s jej skupinou odborných poradcov z oblasti financií, priemyslu a skupín občianskej spoločnosti. Bude analyzovať ich príspevky a tento mesiac formálne prijme nariadenie známe ako delegovaný akt. Následne bude zaslaný Európskemu parlamentu na preskúmanie.

Na čo má slúžiť taxonómia

Taxonómia je súbor pravidiel, ktoré vymedzia, ktoré činnosti možno označiť za investície šetrné ku klíme. Jeho cieľom je nasmerovať investorov k projektom, ktoré sú v súlade s európskym cieľom dosiahnuť nulové čisté emisie do roku 2050.

Stala sa zákonom v júli 2020, ale zákonodarcovia ponechali dôležité detaily na vyriešenie prostredníctvom delegovaných aktov – sekundárnej legislatívy určenej na technické otázky, ktoré nepodliehajú rovnakému stupňu ministerského a parlamentného dohľadu.

Odvtedy bol projekt zatienený prudkým politickým sporom, ktorý vyvrcholil, keď boli lídri EÚ na predvianočnom stretnutí v Bruseli nútení vzdať sa plánov na spoločné vyhlásenie o energetickej politike. Francúzsko chce pre jadrovú energiu schvaľovaciu známku, zatiaľ čo Poľsko a východoeurópske štáty trvajú na tom, aby bol plyn označený za udržateľnú investíciu.

Desať krajín EÚ sa nedávno vyslovilo za jadrovú energiu a vyhlásilo, že je „absolútne nevyhnutné“, aby bola zahrnutá do taxonómie do konca tohto roka. V stanovisku uviedli, že jadrová energia je cenovo dostupný, stabilný a nezávislý zdroj energie. Po prvé preto, že na rozdiel od plynu chráni európskych spotrebiteľov pred kolísaním cien. Po druhé preto, že rozhodujúcou mierou prispieva k nezávislosti zdrojov energie a výroby elektriny v EÚ.

Ministri z Nemecka, Rakúska, Portugalska, Dánska a Luxemburska uviedli, že sú proti začleneniu jadrovej energie do taxonómie.